תקנון הטבה למשתמשי אתר אקסון בגין הצטרפות ל Buffpay


תקנון - הטבה ללקוחות Buffpay למימוש באתר אקסון

חברת אקסון פליי בע"מ אשר מתפעלת אתר סחר בכתובת https://exongames.co.il ("אתר אקסון"), מאפשרת לך, בעל כרטיס אשראיBuffpay ("כרטיס Buffpay") מחברת באפ טכנולוגיות בע"מ ("Buffpay") אשר הצטרף לרשימת המתנה לכרטיס Buffpay כחלק מפעילות שהתקיימה בין התאריכים -25.06.23 ועד 01.07.23 באתר אקסון ("לקוח"), לקבל הטבה למימוש באתר אקסון בכפוף לתנאים ולהוראות כמפורט להלן:

1. התנאים לקבלת ההטבה למימוש יקבעו על ידי אתר אקסון לפי שיקול דעתו, והם באים בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות התקנון ומדיניות הפרטיות של Buffpay והתנאים המופיעים באתר אקסון.

2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל וכל עוד לא נקבע אחרת, לקוח יהיה זכאי לקבלת ההטבה הבאה: רכישת המשחק EA SPORTS FC™ 24 (Standard Edition) בעלות של 150 ₪ באתר אקסון ("ההטבה"), לאחר הזנת קוד קופון באתר האמור ("קוד קופון"). קוד הקופון ישלח ללקוח על ידי Buffpay ו/או על ידי אקסון לאחר הנפקת כרטיס Buffpay וביצוע של רכישה אחת לפחות עם הכרטיס.

3. תקופת המבצע במסגרתה יוכל לקוח לקבל את ההטבה הינה בין התאריכים 07.08.2023 ועד 30.08.2023 , בכפוף למלאי הקיים באתר ("תקופת המבצע").

4. ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. מוגבל לשימוש אחד של לקוח.

5. אתר אקסון יהיה רשאי, בכל עת, לקצר ו/או להפסיק את שיתוף הפעולה בקשר עם קבלת ההטבה עם Buffpay, אף בטרם הסתיימה תקופת המבצע, וכל זאת לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי.

6. מובהר, כי Buffpay או חברת ישראכרט בע"מ אינם אחראים לטיב השירות ו/או המשלוח ו/או המוצרים שיסופקו על ידי אתר אקסון ו/או תקלות מכל מין וסוג שהוא שייגרמו.

7. Buffpay וחברת ישראכרט בע"מ יהיו פטורים מכל אחריות בגין כל נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, עקב אי קבלת ההטבה. מובהר, כי בכל מקרה תוגבל האחריות לסכום ההטבה בפועל שהיה זכאי הלקוח לקבל מאקסון.

8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האחריות בדבר המוצרים, מכירתם ומתן השירות בקשר עם המוצרים ו/או המשלוחים מוטלת על אתר אקסון.

9. ידוע לי ואני מסכים, כי אתר אקסון עשוי לשנות את תנאי תקנון זה, לרבות הוספת הוראות חדשות, וזאת בכל עת וע"פ שיקול דעתו הבלעדי. הוראות התקנון המתוקן יחייבו את המשתתפים מיום פרסום התקנון המתוקן.

10. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר ההטבה, לרבות באתרי אינטרנט שונים ו/או בעיתונים ו/או במודעות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

11. הדין החל על המבצע ועל תקנון זה ועל כל הנובע מהם יהיה הדין הישראלי בלבד ולבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל תביעה בקשר אליהם.